Return to Headlines

PreK and Kinder Registration

PfISD is conducting a contactless registration process for pre-kindergarten and new-to-PfISD kinder-garten students for the 2020-21 school year.

Please note: If your kindergarten-aged child attended pre-kindergarten in PfISD in 2019-20, your child is already enrolled at their zoned home campus. You may email the campus registrar to confirm.

 

For additional details, click here

  


 

PfISD llevará a cabo un proceso de inscripción sin contacto para los estudiantes de pre-Kíder y kínder nuevos en PfISD para el año escolar 2020-21.

Por favor, tenga en cuenta: Si su hijo de kínder asistió a pre-kínder en PfISD en 2019-20, su hijo ya está inscrito en su escuela asignada, puede enviar un correo electrónico al registrador(a) de la escuela para confirmarlo.

Más información

  


 

PfISD sẽ tiến hành quy trình đăng ký không tiếp xúc cho học sinh mẫu giáo và mẫu giáo mới đến PfISD trong năm học 2020-21.

Xin lưu ý: Nếu con bạn sẽ học lớp mẫu giáo năm tới mà đã học lớp mầm non ở PfISD trong năm 2019-20, con bạn đã được ghi danh tại trường trong khu bạn đang ở. Bạn có thể gửi email cho nhà trường để kiểm nhận.  

Chi tiết